Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) definirana su tijela javne vlasti.

Člankom 17. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) utvrđene su obveze u smislu omogućavanja pristupa informacijama korisnika prava na pristup informacijama.

Jadrolinija raspolaže informacijama vezanim uz obavljanje svoje osnovne djelatnosti linijskog pomorskog putničkog prijevoza putnika i tereta, koja je utvrđena Zakonom o Jadroliniji (NN 11/96) te Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13).

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti sukladno odredbi članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).Svrha objavljivanja Kataloga informacija je informiranje javnosti i zaposlenih o dokumentima koje posjeduje Jadrolinija Rijeka.Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz Kataloga informacija, bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Informacije klasificirane kao informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva (A), Jadrolinija stavlja na raspolaganje javnosti putem svoje mrežne stranice i time je pristup informacijama omogućen svim ovlaštenicima prava na informaciju
A - informacija javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva
B - informacije dostupne na zahtjev ovlaštenika prava na informaciju
C - informacije koje prema članku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim propisima nisu dostupne javnosti

Katalog informacija

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacija podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

1. putem pošte na adresu: Jadrolinija Rijeka, Riva 16, Rijeka
2. putem telefona na broj: 051 666 118
3. putem telefaksa na broj: 051 215 107
4. putem elektroničke pošte na adresu: informiranje@jadrolinija.hr

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obvezno mora sadržavati:

1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će Jadrolinija učiniti informaciju dostupnom.

Akti kojima se uređuje pravo na pristup informacijama Jadrolinije

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Katalog informacija Jadrolinije
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Upute o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama N.N.137/04

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Jadrolinija Rijeka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koji su objavljeni u NN 12/14 i NN 15/14.

Klikom na tekst otvoriti će se zahtjev za pristup informacijama. Možete ga ispuniti i poslati e-mailom, faksom ili poštom.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Upute o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Jadrolinija

072 30 33 37

Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min