Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

Opći uvjeti poslovanja

A. OBJAŠNJENJE POJMOVA

1. Opći uvjeti - Opći uvjeti za korištenje Prepaid računa JADROLINIJE za elektroničku naplatu usluge prijevoza.

2. Jadrolinija - označava Jadroliniju - društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka, Riva 16.

3. Zahtjev - zahtjev za otvaranje Prepaid računa koji može biti u tiskanom obliku ili prilagođen za ispunjavanje putem Interneta.

4. Jadrolinija 2Go kartica - kartica koju Jadrolinija izdaje Korisniku  temeljem zahtjeva za otvaranje Prepaid računa za koji Jadrolinija vodi Prepaid račun i predstavlja elektronički medij za  plaćanje usluge prijevoza osobe ili vozila.

5. Korisnik - fizička osoba/pravna osoba kojoj je odobren Zahtjev za otvaranje Prepaid računa.

6. Otočna iskaznica - iskaznica za pomorski prijevoz koju izdaje Agencija za obalni linijski pomorski prijevoz. Otočna iskaznica zamjenjuje Jadrolinija 2Go karticu.

7. Prepaid račun - poseban račun koji se otvara na ime Korisnika, na koji se knjiže sve transakcije Jadrolinija 2Go kartice ili Otočne iskaznice.

8. Raspoloživo stanje - raspoloživo stanje Prepaid računa.

9. Prihvatljivo stanje Prepaid računa - stanje računa iskazano u bruto iznosu jednakom ili većem od 13,27 EUR/100,00 kuna.

10. Naplatno mjesto - poslovnica/brod Jadrolinije/web stranica/mobilna aplikacija

11. Usluga prijevoza - cijena prijevoza utvrđena Tarifom o visini usluge prijevoza, koja uključuje porez na dodanu vrijednost i lučku pristojbu.

12. Pretplata usluge prijevoza - unaprijed uplaćeno prihvatljivo stanje Prepaid računa i svaka doplata Prepaid računa. Prilikom korištenja Prepaid računa, Korisnik stječe pravo na bonus sukladno Odluci o bonusima.

13. Personalizirana sigurnosna obilježja Kartice - elementi Kartice nužni za realizaciju plaćanja usluga.

14. Obavijest o korištenju Kartice - informacija Korisniku o proknjiženim transakcijama na Prepaid računu putem web računa Korisnika.

 

B. OTVARANJE PREPAID RAČUNA

 

1. Zahtjev za otvaranje Prepaid računa podnositelj Zahtjeva predaje u javno objavljenim poslovnicama Jadrolinije ili preko Interneta. Radi donošenja odluke o otvaranju Prepaid računa, Jadrolinija može od podnositelja Zahtjeva zatražiti dodatne podatke i dokumentaciju koju ne vraća te izvršiti provjeru podataka. Odluku o odobrenju Zahtjeva, odnosno o otvaranju Prepaid računa, Jadrolinija donosi po vlastitoj ocjeni, bez obveze njenog obrazloženja podnositelju Zahtjeva. Kreiranjem Prepaid računa podrazumijeva se da je Zahtjev odobren.

2. Danom potpisa Zahtjeva, Korisnik prihvaća prava i obveze iz ovih Općih uvjeta.

3. Danom preuzimanja Kartice smatra se da je zaključen ugovor o elektroničkoj naplati usluge prijevoza. Korisnik postaje vlasnikom  Jadrolinija2Go kartice te od toga dana nastaje ugovorni odnos između Jadrolinije i Korisnika.

4. Ugovorni odnos vlasnika Otočne iskaznice, koja zamjenjuje Jadrolinija2Go karticu, nastaje danom odobrenja zahtjeva i uplate Prihvatljivog stanja Prepaid računa.

5. Ukoliko podnositelj Zahtjeva ne preuzme Jadrolinija2Go karticu, najkasnije 5 (pet) mjeseci nakon kreiranja ista će postati neaktivna.

6. Korisnik Prepaid računa koji želi otkazati ugovor, a za koji je evidentirano pozitivno stanje Prepaid računa, stječe pravo na povrat uplaćenih sredstava umanjen za naknadu zatvaranja Prepaid računa sukladno Odluci o naknadama, i ostvareni bonus sukladno Odluci o bonusima.

 

C. IZDAVANJE JADROLINIJA 2GO KARTICE

 

1. Odobrenjem zahtjeva za otvaranje Prepaid računa Jadrolinija izdaje korisniku Jadrolinija2Go karticu. Rok trajanja kartice nema ograničenja.
 

D. KORIŠTENJE JADROLINIJA 2GO KARTICE/OTOČNE ISKAZNICE 

1. Korisnik kartice može Jadrolinija2Go karticu upotrijebiti za plaćanje usluga prijevoza.

2. Korištenjem Jadrolinija2Go kartice Korisniku se izdaje putna karta.

3. Putna karta izdaje se u papirnatom ili e-obliku.

4. Putna karta u e-obliku dostavit će se na e-mail Korisnika, koji je isti obvezan dostaviti
prilikom podnošenja Zahtjeva za otvaranje Prepaid računa.  

 5. Korištenjem Jadrolinija2Go kartice tereti se Prepaid račun.

6. Korisnik Jadrolinija2Go kartice ovlašćuje Jadroliniju da nastale troškove usluge prijevoza naplaćuje s Prepaid računa.

7. U trenutku korištenja Jadrolinija2Go kartice, raspoloživo stanje Prepaid računa mora biti dostatno za plaćanje usluge prijevoza sukladno javno objavljenoj Tarifi o visini usluge prijevoza, koja uključuje porez na dodanu vrijednost i lučku pristojbu.

8. Korisnik Jadrolinija2Go kartice  autorizira, odnosno daje suglasnost za terećenje Prepaid računa, na jedan od sljedećih načina:

-  uručenjem Jadrolinija2Go kartice na Prodajnom mjestu;

-  uručenjem Jadrolinija2Go kartice pri ukrcaju na brod.

- registriranjem kartice na web stranici ili mobilnoj aplikaciji  Jadrolinije

9. Korisnik Jadrolinija2Go kartice dužan je Jadroliniji prijaviti sve promjene osobnih podataka i svih ostalih podataka koji mogu utjecati na pravilno korištenje Jadrolinija2Go kartice. U protivnom, Jadrolinija može Korisniku  kartice uskratiti pravo korištenja Jadrolinija2Go kartice  i naplatiti sve troškove nastale korištenjem Jadrolinija2Go kartice terećenjem Prepaid računa.

10. Korisnik će za troškove izdavanja prve i svake slijedeće Jadrolinija2Go kartice biti terećen sukladno Odluci o naknadama.

11. Na valjanost, izdavanje i naknade Otočne iskaznice primjenjuje se važeći Pravilnik o otočnim iskaznicama.

12.  Korisnik Jadrolinija2Go kartice ne smije koristiti Jadrolinija2Go karticu u nezakonite svrhe, koje su zakonom zabranjene u Republici Hrvatskoj.

 

E. REKLAMACIJE

1. Mogući prigovori Korisnika Prepaid računa u pogledu kvalitete pružene usluge ne odgađaju novčanu obvezu Korisnika Prepaid računa prema Jadroliniji, nastalu korištenjem Jadrolinija2Go kartice ili Otočne iskaznice.

2. Ako Korisnik Prepaid računa ima bilo kakvu reklamaciju na izvršenu uslugu, može se obratiti Jadroliniji radi razjašnjenja, uz predočenje putne karte i ostale dokumentacije.

3. Korisnik Prepaid računa dužan je čuvati putnu kartu najmanje 15 (petnaest) dana od dana izvršene usluge.

4. Bez obzira na podnošenje reklamacije, Korisnik Prepaid računa bit će terećen za troškove izvršene usluge do konačnog rješavanja reklamacije.

5. Ako Jadrolinija utvrdi da je reklamacija opravdana, odobrit će se Prepaid račun Korisnika.

6. U slučaju nemogućnosti korištenja Jadrolinija2Go Kartice/Otočne iskaznice na bilo kojem Naplatnom mjestu,Jadrolinija ne preuzima obvezu nadoknade eventualne nematerijalne/materijalne štete Korisniku Prepaid računa, bez obzira na razlog nemogućnosti korištenja Jadrolinija2Go Kartice/Otočne iskaznice.

 

F. IZGUBLJENA/UKRADENA/ZLOUPOTRIJEBLJENA JADROLINIJA2GO KARTICA/OTOČNA ISKAZNICA

 

1. U slučaju gubitka/krađe Jadrolinija2Go Kartice, Korisnik je dužan odmah telefonski obavijestiti Kontakt centar Jadrolinije (051-666-254) radi sprječavanja zloupotrebe te istu prijavu i pismeno potvrditi Jadroliniji (prepaid@jadrolinija.hr, Jadrolinija, Služba reklamacija, Riva 16, 51000 Rijeka).

2. U slučaju gubitka/krađe Jadrolinija2Go Kartice, Korisnik snosi sve troškove nastale zloupotrebom Jadrolinija2Go Kartice do trenutka zaprimanja i evidentiranja prijave gubitka/krađe Jadrolinija2Go Kartice.

3. Ukoliko je Korisnik Jadrolinija2Go Kartice postupao protivno odredbama Općih uvjeta, neograničeno je odgovoran za svaku zloupotrebu Kartice.

4. Nakon primitka pismene prijave o gubitku ili krađi Jadrolinija2Go Kartice, Jadrolinija Korisniku na njegov zahtjev može izdati novu Jadrolinija2Go Karticu. Trošak izdavanja nove kartice naplaćuje se u skladu s Odlukom o naknadama.

5. Ako Korisnik nakon prijave gubitka/krađe pronađe svoju Jadrolinija2Go Karticu, ne smije je koristiti.

6. U slučaju gubitka/krađe Jadrolinija2Go Kartice, ista postaje neaktivna nakon zaprimanja i evidentiranja prijave gubitka/krađe Jadrolinija2Go Kartice.

7. Vlasnik Prepaid računa, koji je istovremeno i korisnik Otočne iskaznice, obvezan je prijaviti gubitak/krađu Otočne iskaznice Jadroliniji radi sprječavanja zlouporaba po Prepaid računu.

 

G. PRESTANAK PRAVA KORIŠTENJA

 

1. Jadrolinija2Go Kartica, koja je iz bilo kojeg razloga poništena, neaktivna je i ne može se koristiti.

2. Korisnik kartice može u svakom trenutku bez naknade otkazati korištenje Kartice pismenom izjavom.

 

H. POVJERLJIVOST I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

1. Potpisom Zahtjeva za otvaranje Prepaid računa, Korisnik izjavljuje:
- da je upoznat/a sa svrhom prikupljanja njegovih osobnih podataka, odnosno da Jadrolinija iste prikuplja u svrhu koja proizlazi iz pravnog posla u koji ulazi zaključenjem Zahtjeva za otvaranje Prepaid računa, a sukladno Općim uvjetima za korištenje Prepaid računa Jadrolinije, kojima su pobliže definirana pravila pružanja usluge;
- da je upoznat/as kategorijama korisnika osobnih podataka i mogućim posljedicama uskrate davanja podataka;
- da dobrovoljno stavlja na raspolaganje podatak o svom matičnom broju građanina (MBG), osobnom identifikacijskom broju (OIB) i ostale osobne podatke sadržane u Zahtjevu za otvaranje Prepaid računa te daje privolu da se Jadrolinija koristi istima u cilju nedvojbene identifikacije, zaštite Jadrolinijinih i njegovih osobnih interesa u poslovanju, dokle god to potrebe poslovnog odnosa, koji je predmet ovog akta, zahtijevaju;
- da je upoznat/a s Općim uvjetima za korištenje Prepaid računa Jadrolinije, koji su sastavni dio Zahtjeva za otvaranje Prepaid računa koji su dostupni u poslovnicama i na internetskim stanicama Jadrolinije te ih svojim potpisom potvrđuje i prihvaća.    

2. Potpisom Zahtjeva za otvaranje Prepaid računa, Jadrolinija se obvezuje čuvati osobne podatke Korisnika i raspolagati njima u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti tajnosti osobnih podataka i određenjima iz ovog akta.    

 

I. PODNOŠENJE PRIGOVORA

 

1. Ukoliko Korisnik smatra da mu je u poslovnom odnosu s Jadrolinijom povrijeđeno neko njegovo pravo ili je neopravdano terećen Prepaid račun, ovlašten/dužan je bez odgađanja dostaviti Jadroliniji pisani prigovor na poslovnu adresu, s naznakom da se radi o prigovoru. Prigovor će zaposlenici Jadrolinije proslijediti nadležnom tijelu za rješavanje reklamacija.

2. Prigovor mora sadržavati detaljan opis događaja/situacije, kao i dokaz iz kojega je razvidno da je Korisnikov prigovor osnovan. Ukoliko je dostavljeni opis događaja/situacije i/ili dokaz nepotpun, Jadrolinija može zatražiti da Korisnik prigovor upotpuni.

3. U slučaju podnošenja prigovora iz kojega nije moguće utvrditi njegovu osnovanost, Jadrolinija će pozvati Korisnika da u tom smislu dopuni svoj prigovor, a ukoliko Korisnik kartice to ne učini u roku od 8 dana od poziva, Jadrolinija će smatrati da je Korisnik odustao od prigovora. Jadrolinija ne odgovara za eventualne štetne posljedice uzrokovane zakašnjenjem Korisnika s prigovorom ili s dopunom prigovora.

4. Jadrolinija će o osnovanosti prigovora te o mjerama i radnjama koje poduzima obavijestiti Korisnika pisanim putem u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana zaprimanja prigovora, osim u slučaju ako je posebnim općim uvjetima ili propisom propisan drugačiji rok.

5. Tijela koja provode postupak rješavanja prigovora te njihove ovlasti propisane su aktima Jadrolinije.

 

J. OPĆE ODREDBE

 

1. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Zahtjeva za otvaranje Prepaid računa i imaju snagu ugovora. Potpisivanjem Zahtjeva Korisnik je prihvatio sve odredbe Općih uvjeta za korištenje Prepaid računa Jadrolinije te je upoznat i suglasan s istima.

2. Tarife za uslugu prijevoza dostupne su Korisniku u poslovnicama Jadrolinije i na internetskoj stranici Jadrolinije.

3. Ugovorna prava i obveze za Jadroliniju i Korisnika teku od dana odobravanja Zahtjeva. Prava i obveze u svezi s korištenjem Jadrolinija2Go Kartice teku od dana kada Korisnik potpiše primitak Kartice.

4. Ugovorna prava i obveze za Jadrolinijui vlasnika Otočne iskaznice, koja zamjenjuje Jadrolinija2Go karticu, teku od dana odobrenja zahtjeva i uplate Prihvatljivog stanja Prepaid računa.

5. Jadrolinija se obvezuje sve podatke u svezi s Korisnikom smatrati tajnim i povjerljivim, sukladno zakonskim propisima.

6. Jadrolinija će Korisniku predložiti izmjenu ugovora, na papiru ili nekom drugom trajnom nosaču podataka, najmanje 2 (dva) mjeseca prije predloženog datuma početka primjene izmjene Ugovora. Ukoliko Korisnik nije suglasan s predloženim izmjenama, ima pravo otkazati ugovor bez ikakve naknade. Smatra se da je Korisnik prihvatio te izmjene, ako do predloženog datuma njihovog stupanja na snagu ne obavijesti Jadroliniju da ih ne prihvaća. Izmjene Tarifa za uslugu prijevoza Jadrolinija može provesti odmah, bez prethodne obavijesti Korisniku.

7. Korisnik je odgovoran i dužan namiriti sve nastale troškove.

8. Svako korištenje Kartice suprotno ovim Općim uvjetima i odredbama zakona izaziva automatsku neaktivnost Kartice i poduzimanje odgovarajućih zakonskih mjera, a svu materijalnu štetu snosi Korisnik

9. Zabranjeno je svako korištenje Kartice u nezakonite svrhe.

10. Za moguće nastale sporove ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

11. Ovi Opći uvjeti korištenje Prepaid računa objavljeni su na www.jadrolinija.hr i primjenjivat će se od datuma objave na web stranicama društva.

 

 

Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).