Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15) definirana su tijela javne vlasti.

 

Člankom 17. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) utvrđene su obveze u smislu omogućavanja pristupa informacijama korisnika prava na pristup informacijama.

 

Jadrolinija raspolaže informacijama vezanim uz obavljanje svoje osnovne djelatnosti linijskog pomorskog putničkog prijevoza putnika i tereta, koja je utvrđena Zakonom o Jadroliniji (NN 11/96) te Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/0987/0918/1180/13).

 

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti sukladno odredbi članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

 

Svrha objavljivanja Kataloga informacija je informiranje javnosti i zaposlenih o dokumentima koje posjeduje Jadrolinija Rijeka.

 

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz Kataloga informacija, bez upućivanja posebnog zahtjeva.

KATALOG INFORMACIJA 
 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacija podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

• putem pošte na adresu: Jadrolinija Rijeka, Riva 16, Rijeka
• putem telefona na broj: 051 666 118
• putem telefaksa na broj: 051 215 107
• putem elektroničke pošte na adresu: informiranje@jadrolinija.hr

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obvezno mora sadržavati:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će Jadrolinija učiniti informaciju dostupnom.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Klikom na gornji tekst otvoriti će se zahtjev za pristup informacijama. Možete ga ispuniti i poslati e-mailom, faksom ili poštom.

Akti

Akti kojima se uređuje pravo na pristup informacijama Jadrolinije: 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Katalog informacija Jadrolinije
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija  
Odluka o određivanju službenika za informiranje 
Upute o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama N.N.137/04 

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provođenje mjera antikorupcije, 2019. i 2020. godina

Jadrolinija Rijeka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koji su objavljeni u NN 12/14 NN 15/14.

 

 

Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).