Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

 Javna nabava

Jadrolinija, društvo za linijski i pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka, Riva 16, sukladno odredbi članka 6. stavak 1. točka 3. obveznik je Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16).

Služba nabave  Jadrolinije, zadužena je za nabavu roba, usluga i radova za potrebe Jadrolinije. Unutar Službe nabave djeluje Odjel javne nabave koji provodi sve postupke nabave sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, poštujući pritom načela: slobode kretanja robe, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Prilikom provođenja postupaka javne nabave poštuju se pravila  jednakog tretmana svih sudionika sustava javne nabave, potiče se tržišno natjecanje i održivi gospodarski rast uz uvažavanje odredaba jedinstvene pravne zaštite za sve sudionike postupaka nabave.

U organizacijskom smislu Služba nabave samostalna je služba unutar poslovnog područja člana Uprave zaduženog za tehničke poslove i operativne poslove obzirom da se najveći dio troškova nabave roba, usluga i radova ostvaruju u okviru tog poslovnog područja. Takav ustroj Službe nabave omogućuje poboljšanje efikasnosti procesa nabave, odnosno ostvarenje ciljeva nabave: 

 • u suradnji sa stručnim službama utvrđivanje potreba za određenom vrstom roba, usluga i radova (rezervni dijelovi, gorivo, mazivo, boje, potrošna roba ….)
 • određivanje postupaka nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački, posebni režim nabave društvenih i drugih posebnih usluga ….)
 • provođenje postupaka jednostavne nabave
 • najbolji omjer između cijene i kvalitete za određenu vrstu robe
 • odabir dobavljača temeljem provedenih postupaka javne nabave 
 • izradu cjenika po provedenim javnim nadmetanjima 
 • realizacija i praćenje Ugovora o javnoj nabavi 
 • vođenje evidencije dobavljača  
 • vođenje evidencije zaliha
 • kontrolu prispjelih računa po izvršenim narudžbama
 • pravovremenu isporuku roba i usluga
 • korektne odnose sa dobavljačima i izvršiteljima usluga te njihovo ocjenjivanje tijekom trajanja ugovora
 • ocjenjivanje isporučitelja roba i izvršitelja usluga
 • pravovremeno reagiranje na nedostatke kod isporuke te vođenje evidencije  reklamacija
 • izradu plana nabave
 • vođenje registra ugovora (planirana, procijenjena, realizirana vrijednost ....)
 • uočavanje postojećih ili potencijalnih problema u organizaciji i operativnom poslovanju nabave, te davanje prijedloga za njihovo rješavanje

Sukob interesa u Zakonu o javnoj nabavi 

Jadrolinija Rijeka je razvrstana među obveznike javne nabave temeljem članka 6. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16), te kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi:
-             Autoklub Rijeka, Dolac 11, Rijeka;
-             Mirta d.o.o. Zagrebačka 53, Mali Lošinj;
-             Lumad car, obrt, Srdoči 58, Rijeka;
Gospodarskim subjektom smatra se Ponuditelj, član Zajednice ponuditelja i podugovaratelj.

Objave u Narodnim novinama

Objave u Narodnim novinama o nadmetanjima Jadrolinije Rijeka možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Informacije o objavljenim postupcima javne nabave mogu se dobiti i putem elektroničke pošte: javna.nabava@jadrolinija.hr

 

 

 

Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).