Pretraži red plovidbe i kupi kartu online!

Katalog informacija

1. Osnovni podaci o katalogu
Naziv tvrtke: Jadrolinija Rijeka
Adresa sjedišta: Riva 16, 51 000 Rijeka
Datum prve objave kataloga: 30.06.2010. 
Datum zadnje izmjene kataloga: 14.05.2013.
Katalog je dostupan na adresi: www.jadrolinija.hr
Pisani upiti na: informiranje@jadrolinija.hr fax: 051 215 107

2. Podaci o Jadroliniji

O Jadroliniji 
Profil organizacije 
Iz povijesti 
Sveti Otac na Juditi 

DJELATNOST JADROLINIJE

Društvo je pravni sljednik Javnog poduzeća "Jadrolinija" p.o. Rijeka osnovanog Zakonom o Javnom poduzeću "Jadrolinija" p.o. Rijeka ("Narodne novine", br. 27/91).
Na sva pitanja koja nisu uređena Zakonom o Jadroliniji (N.N. 11/96.) Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, koje se odnose na društvo s ograničenom odgovornošću, te je društvo u 100% - tnom državnom vlasništvu.
Jadrolinija ima temeljni kapital u kojem Republika Hrvatska sudjeluje temeljnim ulogom u iznosu od 209.054.147,81 kuna.

Tvrtka Društva je: Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Rijeka.
Skraćena tvrtka je: Jadrolinija Rijeka.
Tvrtka društva na engleskom jeziku glasi: „Jadrolinija, Maritime Liner Company for the Carriage of Passengers and Goods, Rijeka“
Sjedište Društva je u Rijeci, Ulica Riva broj 16.

USTROJSTVO 

Tijela Društva su:

 1. Skupština Društva
 2. Nadzorni odbor
 3. Uprava Društva
 
 1. Skupštinu Društva, sukladno članku 18. Zakona o Jadroliniji (N.N.11/96.) čine: 
  • Ministar mora, prometa i infrastrukture u funkciji predsjednika Skupštine – dipl.ing. Oleg Butković
  • Ministar financija u funkciji člana Skupštine – dr.sc. Marko Primorac
  • Ministrica turizma u funkciji člana Skupštine – dr. sc. Nikolina Brnjac
 2. Nadzorni odbor Društva, sukladno Odluci Skupštine Društva čine:
  • Damir Zec, predsjednik Nadzornog odbora, 
  • Mile Perić, član Nadzornog odbora,
  • Mirta Lozančić, član Nadzornog odbora,
  • Nediljko Bulić, član Nadzornog odbora.  

Izjava o nepostojanju sukoba interesa članova Nadzornog odbora Društva

       3. Upravu Društva temeljem provedenog natječaja i odluke Nadzornog odbora, čine:

  • David Sopta, predsjednik Uprave Društva
  • Goran Frković, član Uprave Društva
  • Riano Bukša, član Uprave Društva 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa članova Uprave Društva

PREDMET POSLOVANJA I DJELATNOST 

Predmet poslovanja Jadrolinije čine djelatnosti: 
 • Linijski (redovni) pomorski prijevoz putnika i tereta
 Jadrolinija pored osnovne obavlja i druge djelatnosti: 
 • Posred. u trg. strojevima, ind. opremom i sl.
 • Trg. na veliko ost. strojevima za ind., trg.
 • Ostala trgovina na veliko
 • Trgovina na malo izvan prodavaonica
 • Ugostiteljstvo
 • Hoteli
 • Restorani
 • Barovi
 • Prijevoz morem i priobaljem
 • Prekrcaj tereta
 • Usluge u pomorskom prometu
 • Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
 • Djelatnost ostalih agencija u prometu
 • Poslovanje vlastitim nekretninama
 • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • Iznajmljivanje plovila
 • Obrada podataka
 • Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • Mjenjačnice
 • Zastupanje
 • Filmska djelatnost i video djelatnost
 • Prikazivanje filmova
 • Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
 • Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
 • Proizvodnja alatnih strojeva
 • Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
 • Međunarodno otpremništvo
 • Gradnja i popravak brodova i čamaca
 • Usluge informacijskog društva
 • Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
 • Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
 • Prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja i iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
 • Ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
 • Pružanje usluga u trgovini
 • Promidžba (reklama i propaganda)


ORGANIZACIJSKI USTROJ  

Djelatnost linijskog (redovnog) pomorskog prijevoza putnika i tereta obavlja se u sklopu Društva kao jedno (posebno) poslovno područje, a ostale djelatnosti u drugim organizacijskim jedinicama koje nemaju svojstvo pravne osobe. 
Osnove unutarnje ustrojbe Društva čine:
 • poslovno područje linijskog (redovnog) prijevoza putnika i tereta (kroz tri plovna područja na Jadranu i područje brzih i međunarodnih pruga),
 • ugostiteljstvo i ostale turističke usluge,
 • poslovanje nekretninama i plovilima,
 • zajednički poslovi sa sektorima razvoja, plana i analize,
 • tehnički poslovi, - financije i računovodstvo,
 • kadrovski, pravni i opći poslovi,
 • tajništvo Uprave Društva.
ZAPOŠLJAVANJE  

Jadrolinija u obavljanju svoje osnovne djelatnosti prometnog povezivanja kopna i otoka i otoka međusobno najvećim dijelom zapošljava kadrove pomorskog usmjerenja koji moraju udovoljiti pozitivnim propisima RH, odnosno posjedovati odgovarajuće svjedodžbe odnosno certifikate. Jadrolinija vrši popunu nedostajućih kadrova u pravilu prijavljivanjem svojih potreba Zavodu za zapošljavanje te po potrebi i u dnevnim glasilima i na svojim službenim stranicama. U pravilu se potreba za kadrovima prijavljuje prije početka turističke sezone, u procesu pripreme za turističku sezonu. O potrebi popune nedostajućim kadrovima odlučuje Uprava Društva koja kod svakog pojedinog prijavljivanja potreba za kadrovima prethodno imenuje povjerenstvo za provođenje postupka analize dostavljenih ponuda za zapošljavanje. Po izvršenoj analizi, eventualnom testiranju ( što se najavljuje u samoj prijavi zavodu za zapošljavanje odnosno oglasu ukoliko je javno oglašen) i obavljenim razgovorima sa pozvanim kandidatima, povjerenstvo dostavlja prijedlog za donošenje odluke o prijemu kandidata Upravi Društva. Jadrolinija kao društvo u 100 %tnom vlasništvu RH prilikom zapošljavanja novih radnika, uz uvjet ispunjavanja objavljenih uvjeta koje kandidati moraju zadovoljavati (općih i posebnih), primjenjuje odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 

KOMERCIJALNI UVJETI POSLOVANJA  

Plovidbeni red  

Pravilnici: 
Pravilnik o prijevozu putnika,prtljage i tereta
Opće odredbe o prijevozu putnika i prtljage na dužobalnim i međunarodnim linijama
Opće odredbe o prijevozu putnika i prtljage na lokalnim linijama
Opće odredbe o prijevozu tereta 

PRAVNI OKVIR POSLOVANJA 

Statut Jadrolinije

Zakon o trgovačkim društvima
(NN 111/199334/1999121/199952/2000118/2003107/2007146/2008137/2009111/2012125/201168/2013110/201540/201934/2022114/202218/2023)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (41/2017122/202019/2022)

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022)

Pomorski zakonik (NN 181/200476/2007146/200861/201156/201326/201517/2019)
Odluka o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu 22.12.2016. (12/2008, 03/2010, 10/2011, 04/2013
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 26/201419/2022
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa (NN 130/200683/201319/2022

Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN31/201419/2022
Pravilnik o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu, te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN70/201355/2015103/201713/2020)

Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 93/2023)

Evidencija sponzorstava i donacija 2020.

Evidencija sponzorstava i donacija 2021.

  
JAVNA NABAVA 

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016114/2022)

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017144/202030/2023)
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/201775/2020)

  
   
 
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA 
 


LISTA INFORMACIJA
 
Informacije klasificirane kao informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva (A), Jadrolinija stavlja na raspolaganje javnosti putem svoje mrežne stranice i time je pristup informacijama omogućen svim ovlaštenicima prava na informaciju 
A - informacija javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva
B – informacije dostupne na zahtjev ovlaštenika prava na informaciju

C – informacije koje prema članku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim propisima nisu dostupne javnosti

 

KALENDAR VAŽNIH DOGAĐANJA

Kalendar važnih događanja

 

 

Call centar - 072 30 33 37
Cijena poziva s fiksne mreže je 0,03 EUR/min (0,23 HRK/min).